Til henviser

Friskstiftelsen er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern døgnbehandling, og gir tilbud til pasienter med alvorlig angst, depresjon, traumeplager og/eller vansker i relasjon til andre.

Målgruppe

Vi gir døgnbehandling til personer med alvorlige angst, depresjon, traumelidelser som PTSD og kompleks PTSD, dissosiasjon og personlighetsproblematikk av moderat grad. Vi jobber traumesensitivt og utviklings-/ tilknytningspsykologisk orientert, etterstreber helhetlig tilnærming, også med fokus på livsstilsendring. Vi søker å integrere utvikling av ressurser og selvaksept hos våre pasienter. 

Rom-stol

Hvem kan henvise?

Friskstiftelsen rettighetsvurderer ikke, og pasienten må derfor være rettighetsvurdert av DPS eller øvrig spesialisthelsetjeneste. 

Fastleger som henviser

Fastlegen kan henvise pasienter til døgnbehandling psykisk helsevern via DPS. Det er DPS som vurderer hvorvidt pasienten har rett til behandling og om det vil være mest hensiktsmessig med poliklinikk eller døgnbehandling. Poliklinikk bør fortrinnsvis være utprøvd før man søker om døgninnleggelse. 

Det kan være nyttig at fastlegen beskriver:

 • Om pasienten tidligere har forsøkt poliklinisk behandling og hvilke erfaringer de har med dette?
 • Om pasienten er i krevende omsorgssettinger/arbeidssituasjoner, eller på andre vis strever med å gå inn i intensiv behandling poliklinisk?
 • Om en intensivering av psykoterapi samt regulerende rammer med miljøterapi vil kunne muliggjøre dypere bearbeiding?
 • Om intensiv døgnbehandling vil sannsynliggjøre bedring av livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse for pasienten? 

For spørsmål kan henviser kontakte oss på:

Hvem kan vi gi et tilbud til?
 • Problematikk / diagnoser innenfor Friskstiftelsens kompetanseområde;
 • alvorlig angst,
 • alvorlig depresjon eller alvorlig traumer / PTSD,
 • dissosiative lidelser,
 • samt senfølger av alvorlige relasjonstraumer i oppvekst som; seksuelle overgrep, mishandling, tilknyttingsskader og omsorgssvikt.
Tilstander vi ikke gir behandling for
 • Forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig, både somatiske og psykiske (komorbiditet) kan vanskeliggjøre behandling.
 • Betydelige ustabile sosiale forhold som er til hinder for gjennomføring av behandling (eks. pågående alvorlig trusselsituasjon/overgrepssituasjon).
 • Pasienter som mangler fast bopel.
 • Ustabil atferd (eks. pågående utagering, voldsbruk, omfattende selvskading og høy selvmordsfare).
 • Problematisk rusbruk (medikamenter, alkohol eller andre rusmidler) kan forstyrre behandlingsprosessen; inntak av alle slags former for rusmidler under innleggelsen kan føre til utskriving.
 • Psykoterapi er det viktigste elementet i behandling på Friskstiftelsen. Vi har som mål å gi riktige medisiner og ikke nødvendigvis minst mulig, men vi vet at angstdempende medisiner kan hindre pasientene i å kunne jobbe med angsten og komme i kontakt med følelsene sine. Derfor er ikke store mengder angstdempende medisiner forenlig med behandling ved Friskstiftelsen. 

 • Pasienter får naturligvis bruke medisiner for somatiske lidelser, og psykiske lidelser som krever medisiner.

Hva henvisningen må inneholde:

Pasientdata: Navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer.
Rettighetsvurdering: Informasjon om vurdering av rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (ansiennitetsdato, vurderingsdato, dato for frist og ventetid slutt om pasientene fortsatt er i behandling).
Henvisningsdiagnose.
Aktuelt: Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptomer, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet og par/ familieregulering). Rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko, motivasjon og målsetting for behandling.
Kort om bakgrunn: Oppvekst, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, bolig, arbeid, evt NAV-ytelser/tiltak og eventuelt individuell plan.
Psykiatrisk sykehistorie: Tidligere symptomer og problemer, tidligere diagnoser, tidligere behandling og utbytte av denne.
Relevant somatisk problematikk: Egenerklæringsskjema, se vedlegg.
Medisiner og bruk av andre preparater: Oppdatert medisinliste, preparat navn, formulering, styrke og dosering.
Vurdering: Diagnose, selvmordsrisiko, problemforståelse og prognose.
Plan for oppfølging: Det anbefales at pasientene har et lokalt tilbud om behandling før og etter innleggelsen.
Egen beskrivelse fra pasienten: Vi ønsker at pasienter som søker seg til Friskstiftelsen selv formulerer: Hva ønsker du hjelp for? Bakgrunn for problemene dine? Hvordan kommer problemene til uttrykk og hvilke konsekvenser får de? Har du tidligere erfaring med terapi?  I så fall hvilket utbytte hadde du av den? Hva er målet ditt for en eventuell innleggelse på Friskstiftelsen?
Annen informasjon

Ventetider

Se oversikt over ventetider på Helsenorge.

Finansiering

Friskstiftelsen er finansiert av offentlige midler gjennom avtale med Helse Sør-Øst. En innleggelse er gratis som i alle andre sykehus som er offentlige, eller har driftsavtale med det offentlige.

Forvern

Vi innkaller til forvern, for å informere pasienten om vårt tilbud og drøfte om det passer for ham/henne.

Dekning av reise

Pasientreiser dekker utgifter ved reise til forvern, inn- og utskrivelse.

Klagegang

Ved avslag på henvisningen har du rett til å klage. Les mer om dine rettigheter på Helsenorge og se hvordan Pasient- og brukerombudet kan bistå deg i klagegangen.