Om Friskstiftelsen

Friskstiftelsen er en privat, ideell, ikke-kommersiell og livssynsnøytral virksomhet, som gjennom avtale med Helse Sør-Øst leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykisk helsevern døgn.

Målgruppen er pasienter eldre enn 18 år innen diagnosegruppene alvorlig angst, depresjon, PTSD (traumelidelse), og/eller vansker i relasjon til andre.

Vi holder til på Terningen Arena i Elverum hvor «Helsebygget» er et døgnbemannet «pasienthotell». Mye av behandlingstilbudet leveres i egne tilpassede lokaler inne i arenaen (se «Til pasient og pårørende»).

Pasientene rettighetsvurderes ved et DPS eller annen enhet i spesialisthelsetjenesten med rettighetsvurderings kompetanse, og en innleggelse er elektiv, dvs frivillig og planlagt. Behandlingsoppholdet kan vare fra 2-12 uker, hvor majoriteten gjennomfører 12 uker.

Litt om organisasjonen vår

Friskstiftelsen ble etablert som virksomhet i 2014 og inngikk en samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst fra januar 2015.

Etter en kort periode i lokalene på Grande Rehabiliteringssenter fra tidlig 2015, flyttet virksomheten inn i et eget nybygg (i dag «Helsebygget») på Terningen Arena i Elverum september 2015.

Vi har i dag ca 30 fast ansatte, hvor daglig leder og klinikksjef utgjør klinikkens lederteam. Av våre ansvarlige behandlere har flertallet kompetanse på spesialistnivå.

Videre har majoriteten av miljøterapeutene videreutdanning og med lang og relevant erfaring fra psykisk helsevern.

Vi er med andre ord spesialisert innenfor vårt fagområde, samtidig som samlet gruppe medarbeidere er sammensatt slik at vi dekker et bredt kompetansefelt, og på den måten istandsetter oss til å gi vår pasientgruppe et helhetlig behandlingstilbud.

For en nærmere beskrivelse av behandlingstilbudet.

Hender

Våre mål og verdier

Friskstiftelsen er livssynsnøytral, men ikke verdinøytral. Friskstiftelsen er bevisste på å ha et aktivt forhold til hvilke verdier vi bygger vår virksomhet på. Vi ønsker at dette skal være levende verdier som farger vår kultur og vårt daglige virke.

Vårt verdisyn er basert på et eksistensielt humanistisk menneskesyn. Vi ser på hvert menneske vi møter som unikt, der møtet grunnes på respekt for den andres egenverd, integritet, frihet og selvbestemmelse. Likeverd og et helhetlig syn på mennesket er grunnleggende. For oss er det avgjørende at møtet mellom pasient og behandler erfares å være et møte mellom to likeverdige parter som befinner seg i ulik situasjon og innehar ulike roller. 

Vi ønsker å møte og behandle mennesket bak diagnosen, hvor pasienten først og fremst er mennesker med et levd liv. Vi søker etter iboende ressurser og tror at den største hjelpen vi kan gi pasientene våre er troen på at de kan hjelpe seg selv. På veien dit er det avgjørende at pasienten ut ifra sine forutsetninger, utfordres på å medvirke i egen prosess ved utforming av mål, valg av tiltak og i evaluering av behandlingseffekt. 

Samarbeid med andre fagmiljø

Friskstiftelsen har en samarbeidsavtale med Høgskolen Innlandet Campus Elverum. 

Dette innebærer leveranse av undervisning og kurs, vi tilbyr løpende utdanningsnære studentpraksisplasser, og har medvirket til bla utvikling og leveranse av utdanningstilbudet «Krise- og traumeforståelse». Gjennom dette samarbeidet er to ulike prosjekter knyttet til Friskstiftelsen pr 2022:

Overnevnte prosjekter er finansiert gjennom høgskolesamarbeidet og medfører bla at to ulike stipendiatstillinger er knyttet til disse prosjektene og til klinikken. Friskstiftelsen har siden 2015 vært medlem i Terningen Nettverk/HelseINN, som er en helseklynge for samhandling og innovasjon mellom offentlig, privat og frivillig sektor hvor målet er samskaping for bedre folkehelse. Videre har vi en aktiv dialog med henvisende instanser (DPS) og med Modum Bad.

INN
Musikk

Lokaler og fasiliteter

Friskstiftelsen har tilhold i et eget bygg – «Helsebygget» på Terningen Arena, som ligger i Elverum på vestsiden av Glomma. Elverum er en hyggelig by med i overkant av 20 000 innbyggere. Adkomsten til klinikken er enkel, enten du kommer med bil, buss, eller tog.

Fra klinikken og rundt Elverum er det svært gode turmuligheter og kulturtilbudet i byen er bra. Friskstiftelsen benytter seg av dette, enten det er turer langs Glomma, til «Gapahuken», eller ANNO museer. Vi inviterer dere med på kortere eller litt lengre turer, det være blåbær og soppturer, til Stavåsdammen, Øksna Falls, aktivitetsdager på Budor eller en overnattingstur til Speiderhytta eller ulike sætre – vakkert beliggende.

Du vil få et lyst, moderne og trivelig enkeltrom med bad, toalett og TV på rommet inne i «Helsebygget» som er et døgnbemannet pasienthotell. 

Mye av behandlingen foregår i egne tilrettelagte lokaler inne i Terningen Arena med enkel adkomst fra Helsebygget: Individuelle terapitimer, samtalegrupper, undervisning/temasamlinger, yogagrupper og fysisk aktivitet for å nevne noe. 

Samtlige pasienter får tilbud om tilgang til et moderne treningssenter «vegg i vegg» med Helsebygget, vi leier klatreveggen til regelmessig bruk og dere har tilgang til et stort bibliotek og felles kantine dersom dere ønsker det. 

I klinikkens umiddelbare nærhet er det bla fotball-, tennis- og basketballbaner, ski lysløype, skøytebane og en friidrettsbane til evt bruk på fritiden. 

Friskstiftelsen ambisjoner og fokusområder

Vår ambisjon er å fremme helse og livskvalitet gjennom et helhetlig tilbud om spesialisthelsetjeneste for voksne med alvorlig psykisk lidelse.

Dette innebærer at vi skal ivareta den pasientgruppen som til enhver tid er i vår målgruppe på en god måte, og være pålitelige i forhold til inngåtte kundeavtaler og gjeldende myndighetskrav. Videre skal vi videreutvikle kompetanse i bredde og front. Dette gjennom bevisste tilsettingsprosesser, tilrettelegge for etter- og videreutdanning / kurstilbud, og gjennomføre regelmessige fagmøter og -dager. 

Friskstiftelsen skal kontinuerlig søke innovasjon i utvikling av behandlingsformer og evaluering av disse. Vi skal derfor videreføre og vurdere nye samarbeidsaktører / fagmiljøer som gjør at klinikken får impulser og kompetanse til å utvikle seg.  Vi ønsker å bygge et omdømme som en solid aktør i forhold til å forstå, møte og behandle mennesker med psykisk uhelse – traumepasienter spesielt, herunder medvirke til å bryte ned stigmaet knyttet til det å være «psykisk syk».

Friskstiftelsen har en miljøbevissthet og jobber med å få en enda tydeligere profil som en «grønn» virksomhet. Videre er vi opptatt av kostholdets betydning for helsa vår, og at maten som serveres i klinikken skal være sunn og velsmakende. Vi har en egen «matgruppe» i klinikken som samarbeider tett med en ekstern aktør om leveranse av daglig varmmat. 

Stol-stue