Vårt behandlingstilbud

Friskstiftelsen jobber for å fremme helse og livskvalitet gjennom et helhetlig tilbud om spesialisthelsetjeneste for voksne mennesker med en alvorlig psykisk lidelse.

Gjennom avtale med Helse Sør-Øst gir Friskstiftelsen et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjeneste psykisk helsevern døgn. Målgruppen er pasienter eldre enn 18 år innen diagnosegruppene alvorlig angst, depresjon, PTSD (traumelidelse), og/eller vansker i relasjon til andre.

Pasientene er rettighetsvurdert ved et DPS eller en annen enhet i spesialisthelsetjenesten, og en innleggelse er elektiv, dvs frivillig og planlagt. Behandlingsoppholdet kan vare fra 2-12 uker, hvor majoriteten gjennomfører 12 uker.

Av våre ansvarlige behandlere har flere kompetanse på spesialistnivå. Videre har majoriteten av miljøterapeutene videreutdanning og lang og relevant erfaring fra psykisk helsevern. Vi er med andre ord spesialisert innfor vårt fagområde, samtidig som samlet gruppe medarbeidere er sammensatt og dermed innehar bred kompetanse.

På denne måten er vi i stand til å gi vår pasientgruppe et helhetlig behandlingstilbud. Hos oss jobber det bl.a sykepleiere og vernepleiere med og uten videreutdanning, psykologer, psykologspesialister, psykiater, lege og medarbeidere med kompetanse innen folkehelse og livsstil på master- og stipendiat nivå.

Pasienten i fokus

Vi ser på hvert menneske vi møter som unikt, der møtet grunnes på respekt for den andres egenverd, integritet, frihet og selvbestemmelse.

Vi ønsker å møte og behandle mennesket bak diagnosen, hvor pasienten først og fremst er mennesker med et levd liv. Vi søker etter iboende ressurser og tror at den største hjelpen vi kan gi pasientene våre er troen på at de kan hjelpe seg selv.

På veien dit er det avgjørende at pasienten ut ifra sine forutsetninger, utfordres på å medvirke i egen prosess ved utforming av mål, valg av tiltak og i evaluering av behandlingseffekt.

Individuell behandling

For oss er det avgjørende at møtet mellom pasient og behandler erfares å være et møte mellom to likeverdige parter som befinner seg i ulik situasjon og innehar ulike roller.

Hovedmålet er at pasienten gjennom et spesifikt og helhetlig behandlingstilbud skal oppleve symptomlette, bedret funksjon og livskvalitet.

Vi har som målsetting at hele personalgruppen skal ha en traumesensitiv forståelse. Personalet har jevnlig fagmøter og regelmessig veiledning. Faglig utvikling og oppdatering av personalet er prioritert.

Psykoterapi

Psykoterapi er bruken av psykologiske metoder i behandling av psykiske lidelser og problemer. Målet er at pasienten skal oppnå en endring i retning av økt livskvalitet, eller bedret psykisk helse. Hva som regnes som endring, varierer med alvorlighetsgrad av problemene, funksjonsnivå ved behandlingsstart og de konkrete målene for terapien.

Mål for endring kan være bedring av symptomer, økt arbeidsevne, selvtillit og livsglede, bedre kontakt med andre mennesker og tilpasning, eller bedring av kroppslig velvære og livskvalitet. Pasienter med sammensatte problemstillinger og utfordringer krever en helhetlig tilnærming. Vi integrerer kunnskap fra ulike terapiretninger innen psykoterapi, bla:

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) retter seg mot å hjelpe pasientene til optimal tilgang på konfliktfylte følelser gjennom systematisk fokus på opplevelsen av disse følelsene. Fortløpende utfordring av forsvar og regulering av angst.

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming der hensikten er å redusere ubehag knyttet til reaksjoner på traumatiske opplevelser. I EMDR arbeides det med kognitive, affektive og fysiske reaksjoner. Det vil være en treleddet tilnærming med fokus både på fortid, nåtid og fremtid.

Gruppebasert behandling og aktiviteter

Vi fødes inn i, vokser opp i og preges av grupper: Familie, skole, venneflokk, aktiviteter & arbeidsplass.

Det er i møtet med andre at vår selvoppfatning, vår relasjon til andre og våre oppfatninger om verden rundt oss skapes, bekreftes og forandres.

Samtalegruppe

Gruppepsykoterapi tilbyr et rom hvor en kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Gruppeterapi hjelper mennesker til å lære om seg selv og bedre sine mellommenneskelige relasjoner. 

Den adresserer følelser av isolasjon, depresjon og angst og hjelper mennesker til å gjøre endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse.

«Det som er ødelagt av mennesker må heles av mennesker» - Judith van der Weele

Pasientundervisning (psykoedukasjon) / temasamlinger

Gjennom undervisningen vil du få innføring i teorier knyttet til psykiske belastninger og forståelse for symptomer og du vil lære begreper som vil være gjennomgående i behandlingsforløpet.

Undervisningen gir økt forståelse for hvorfor vi handler som vi gjør og vil kunne hjelpe til å normalisere naturlige reaksjoner vi har på unormale hendelser.

Eksempler på tema kan være: Tilknytning, toleransevinduet, fortolkningssystemet, sensitivt sansesystem, uheldige mestringsstrategier, følelser, egenomsorg, angst og depresjon, traumer mm.

Barn som pårørende gruppe

Temabasert samtalegruppe av en times varighet, ledes av 2 ansatte.

Dette er et tilbud til alle pasienter som ønsker å få økt forståelse for barns opplevelser og behov i familier med psykisk lidelse. Om man er foreldre/foresatte, besteforeldre, tante/onkel, søsken, eller bare fordi man har vært barn selv. 

Voksne er viktige for barna i familien. Foreldre eller andre omsorgspersoner er vanligvis de nærmeste til å se hva barna trenger og til å gi dem omsorg, støtte og kjærlighet.

Sykdom hos en av de voksne eller et av barna gir ofte utfordringer for familielivet. Det er fornuftig å tenke gjennom hva vi som voksne trenger for å ivareta barna, familien og oss selv.

Eksempler på temaer: Tilknytning og trygghetssirkelen, hvordan møte følelser hos barn, hvordan snakke med barn om psykisk sykdom, hvordan ta vare på seg selv og voksenlivet samtidig som vi skal fungere i foreldrerollen.

Gruppebasert uttrykksterapi

Uttrykksterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform hvor forestillingsevnen og den skapende prosess er sentral. Dette er en uttrykksform, der en først og fremst ikke anvender ord, men uttrykker seg gjennom bilder, tekst, musikk, dans, mindfulness, yoga, og musikk. Gruppen består av 4-8 deltagere.

 

På lik linje med andre psykoterapiformer gir for eksempel billedterapi mulighet for personlig vekst, økt selvforståelse, og kan derigjennom bidra i en helingsprosess.

Viten om hjernens struktur og funksjon åpner opp for en mer nyansert forståelse av hvordan hjernen og kroppen reagerer på stress, traumer, sykdom og belastninger. Det forklarer hvorfor bilder påvirker følelser og tanker og hvordan den visuelle, sensoriske og ekspressive kvaliteten ved kreative prosesser har best effekt når de er integrert i en helhetlig behandling.

Bilder kan forme en bru mellom kroppen og sinnet, og mellom det bevisste og ubevisste. De appellerer til alle våre sanser: syn, hørsel, lukt, smak og følesansene. Det er også slik at mange av våre tidligere erfaringer ikke lar seg beskrive i ord da de har oppstått før språket. Kroppen blir bærer av vår historie. Den kreative prosessen kan aktiverer og kan lette tilgangen til slike sensoriske minner som ikke inngår i det språklige repertoar. Kreative prosesser kan fremme dannelse av et mer helhetlig selv-narrative (livsfortelling) som forener følelser, tanker og sanser i en meningsdannende prosess. Målet med gruppen er at deltagerne kan få større bevissthet om seg selv og egne reaksjoner i forhold til andre mennesker. Det er i relasjoner til andre mennesker at følelser kommer til uttrykk og blir satt på mellommenneskelig styrkeprøver.

 

Fordelene med gruppebasert uttrykksterapi kan være:

 • Å komme til ordet uten ord
 • Å bli synlig på en annen måte
 • Å møte seg selv på en ny måte
 • Å kunne bli bevisst tanker og følelser på en gradert og tilpasset måte
 • Bli kjent med det bevisste og ubevisste i en selv
 • Forene kropp og sinn
 • Bidra i en helingsprosess

Temaene kan være:

Intensjon / Glede / Trygt sted, landing / Fred / Løsrivelse- første gode steg mot uavhengighet, frihet & styrke / Et valg - som har gjort en forskjell i livet ditt? Fremtidstro - hvor er du om 5 år? / Å gå stegene- finne vei og retning / Identitet - Hvem er jeg? / Egenomsorg og selvmedfølelse / Empowerment.

Klatring – «Ett tak av gangen»

Klatring kan tilpasses din fysiske form. Det kan aktivere sterke følelser som stolthet, sinne, frykt og glede – og gjøre det lettere å komme i kontakt med kroppslige reaksjoner. Det utfordres tillitsproblematikk, ved at man blir utfordret til å stole på den som sikrer deg, på utstyret og på egen kropp. 

Klatring kan gi mestringsfølelse, bedret konsentrasjon, motivasjon og selvtillit som kan overføres til andre områder i livet. Den gir deg et «friminutt» og hjelper deg å være her og nå:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548691/

 

Traumesensitiv yoga

Yoga tilbyr grunnleggende verktøy for å utforske kroppslige fornemmelser på en trygg, jordet og sunn måte. Gjennom en guidet prosess kan man oppleve en gradvis tilstedeværelse i kroppen og økt evne til selvregulering. Yoga kan gi en mulighet til å oppleve kroppen som et trygt sted å lande i seg selv.

Traumesensitiv yoga er særlig tilpasset mennesker med psykiske utfordringer; traumer, PTSD, depresjon, angst og stress. Forskning viser at personer med posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og komplekse traumelidelser kan ha nytte av yoga. Blant annet viser en studie at traumesensitiv yoga og mindfulness, reduserer symptomer på traumer og PTSD (Taylor et al., 2020).

Fordelene med yoga kan være:

• Å bringe regulering til et dysregulert nervesystem

• Utvikle selvmedfølelse gjennom mindfulness-baserte metoder

• Finne trygghet i kroppen

• Yoga tilbyr en verktøykasse for å tilnærme seg PTSD og komplekse traumer...

Sang i stua

Ukentlig samles de som ønsker til en lavterskel sangstund i fellesstua. Sang og musikk har i tusener av år blitt brukt som følelsesuttrykk og til stemningsregulering. Mye forskning bekrefter at å synge generelt gir en helsegevinst. Mange pasienter hos oss opplever at sang får fram følelser, og at Sanggruppa er en viktig del av deres behandling her.

Trenings- og livsstils grupper

Vi tilbyr ukentlig felles trening. Dette er et lavterskeltilbud hvor vi i hovedsak har fokus på treningsglede. 

I tillegg har dere mulighet til å trene på treningssenteret Family Sport her i Terningen Arena. Der kan dere også delta på senterets ulike tilbud. Vi tilbyr også treningsveiledning og kan være behjelpelig med individuell treningsplan. 

Vi tilbyr ukentlig undervisning i ulike tema innen helse og livsstil. Eksempler er egenomsorg, mat & følelser, hvordan mat kan påvirke fysisk og psykisk helse, stress, motivasjon, mestring, målarbeid og søvn. 

Videre har vi en «Matgruppe» ca en gang pr mnd. – hvor målet er å lage mat sammen som er:

 1. Sunn, og styrker fysisk og psykisk helse
 2. Enkel å lage, tidsbesparende og prisvennlig.

Miljøterapi

I miljøterapien kan du øve deg på endringer som det arbeides med i den individuelle terapien.

Miljøterapien er en fin arena for samspill og kan bidra til å bevisstgjøre egne adferdsmønstre og mestringsstrategier.

Miljøterapi som base for psykoterapi: Hjelp til regulering og gode opplevelser vil være viktige komponenter for å bygge kapasitet til å jobbe i individuell samtaleterapi.

Lokal forankring

Fra første behandlingsmøte kartlegges sentrale forhold i pasientens liv – som tematiseres og følges opp i den individuelle behandlingsplanen. Eksempler er:

 • Pårørende, familie og nettverk 
 • Samarbeid med lokale instanser / ressurser – under og etter et behandlingsopphold. Typiske samarbeidsinstanser er DPS og psykisk helse i kommunal setting. 
 • Arbeid, utdanning, økonomi og bosituasjon. Typiske samarbeidspartnere her er pasientens NAV-veileder, evt arbeidsgiver.