Pasientrettigheter

Pasientombudet

Pasientombudet skal ivareta pasientenes rettigheter. I følge pasientrettighetsloven er pasientombudet pålagt:

«Å arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten, og å arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten».

Pasientombud finnes i alle landets fylker.

 

Pasient- og brukerombudet i Innlandet:

Telefon: 62 55 14 90 (Telefontid: Hverdager 09:00 – 11:30 og 12:00 – 14:30)

E-mail: [email protected] (Sensitive opplysninger bør ikke sendes på mail).

Besøksadresse: Statens hus, Parkgata 36, 2317 Hamar.

 


 

Personvernombudet i Friskstiftelsen

Personvernombudets hovedoppgave er å informere om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen. De skal både gi råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og til de ansatte som utfører behandling av personopplysninger.

Nærmere beskrivelse: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernombud/personvernombudets-oppgaver/ 

Personvernombud i Friskstiftelsen: Espen Kristoffersen / 45 96 25 19 / [email protected].

 


 

Brukermedvirkning i Friskstiftelsen

 

Hensikt, omfang, ansvar og beskrivelse:

Hensikten med denne beskrivelsen er å sikre ivaretakelse av pasientens rett til medvirkning i eget behandlingsforløp og at deres erfaringer gjennom et behandlingsopphold, herunder opplevelse av behandlingseffekt, gis en «tydelig stemme». Videre sikre brukermedvirkning på overordnet nivå.

Omfanget gjelder alle pasienter innlagt i klinikken og inntil en 12 mnd`s periode etter utskrivelse.

Ansvarlig beskrives fortløpende under.

Beskrivelse:

1. FS søker en aktiv brukermedvirkning på individ-, gruppe- og systemnivå. 

Pasienten inviteres til aktiv medvirkning og «forpliktelse» fra forvern til utskrivelse og står sentral i utforming av behandlingsplan, mål og tiltak gjennom systematiske behandlingsmøter. 

Det gjennomføres «Brukerråd» ukentlig hvor klinikkens lederteam inviterer samlet pasientgruppe til å evaluere felles anliggende – smått som stort, i pasientgruppen. Videre har FS et styremedlem som enten har representert en brukerorganisasjon, eller en med ressurser til å ivareta brukerperspektivet i styrearbeidet.

Ansvarlig: Klinikkens lederteam / styret.

2. Brukerundersøkelser gjennomføres systematisk: 

a. Gjennom Friskstiftelsens interne undersøkelse hvor pasienten evaluerer behandlingsoppholdet 

b. I regi av Folkehelseinstituttets (FHI`s) «Kontinuerlig elektroniske målinger av pasienters erfaringer i Psykisk Helsevern». 

Ansvarlig: Ansvarlige behandlere påser at pasientene blir inkludert i begge undersøkelsene, og klinikkens lederteam bearbeider og formidler resultatene.

3. Kartlegging av kvalitet og effekt:

Friskstiftelsen har i løpende samarbeid med Høgskolen Innlandet (HINN) siden 2016 samlet inn data via CheckWare som vil dokumentere grad av effekt av et samlet behandlingsopphold. 

Datainnsamlingen avsluttes i dette prosjektet ila sommer-22 og en stipendiatstilling via Høgskolen er knyttet til bearbeidelse av innsamlet data fra høsten-22.

Friskstiftelsen vil vurdere en form for videreføring av datainnsamling etter avsluttet prosjekt.

Ansvarlig: Prosjekt-fasilitator, system- og journalansvarlig og Traumeforskningsgruppen i HINN.

4. FS har en uttalt ambisjon om å bryte ned stigmaet knyttet til psykisk uhelse og psykisk helsevern. Dette bla gjennom å benytte ressurser fra tidligere innlagte pasienter i daglig klinikkdrift og i kompetanseformidling. Friskstiftelsen tilbyr arbeidsutprøving i samarbeid med NAV til aktuelle brukere.

 

Revidert: januar 2022