«Helhetlig tilnærming til traumer»: En ny stipendiat knyttet til Friskstiftelsen

«Helhetlig tilnærming til traumer»: En ny stipendiat knyttet til Friskstiftelsen

Friskstiftelsen og Høgskolen Innlandet v/ Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, har siden 2016 hatt en samarbeidsavtale knyttet til kompetanseformidling, fagutvikling og forskning. Dette innebærer at Friskstiftelsen bidrar med undervisning til Høgskolen på bachelor- og masternivå, og på ulike videreutdanninger. Videre tilbyr Friskstiftelsen løpende tilbud om utdanningsnære praksisplasser til nevnte utdanningsgrupper.

«Traumeforskningsgruppen» i regi av Høgskolen Innlandet med professor Lars Lien som leder, er en arena for ulike forskningsprosjekter som har involvert Friskstiftelsen. Forskningsprosjektet med lengst fartstid og omfang er «Helhetlig tilnærming til traumer» med oppstart i 2016 – hvor målet grovt sagt er å evaluere effekter av et gjennomført behandlingsopphold ved Friskstiftelsen.

Pr inngang september-22 har 184 pasienter gitt samtykke til deltakelse i prosjektet. Informasjonsgrunnlaget er stort og det gir grunnlag for flere inngangsvinkler til videre bearbeiding. Stipendiat Sofia Svensen med professor Gerry Larson som veileder, er i gang med å bearbeide foreliggende datamateriale. Slik presenterer Sofia seg og sitt fokus:

Jag heter Sofia Svensen och är nyansatt stipendiat i traumapsykologi. Nu närmast kommer jag från en anställning på Försvarshögskolan i Karlstad, Sverige där jag arbetat med forskning rörande psykisk återhämtning hos veteraner efter internationell tjänstgöring samt rekrytering och urval till Försvarsmakten. Jag har min bakgrund inom vård och omsorg där jag har arbetat i många år innan jag vidareutbildade mig inom statistik, beteendevetenskap samt riskhantering. Hos Friskstiftelsen ska jag forska kring hur behandlingen påverkar upplevelsen av vardagliga glädje- och orosämnen, något som tidigare forskning visat ha stor inverkan på den upplevda mentala hälsan. Jag ser fram emot arbetet i projektet samt det fortsatta samarbetet med kliniken.

Lars Lien kommenterer prosjektet  «Helhetlig tilnærming til traumer» slik:

De fleste forsøk på å få til forskning i en klinisk hektisk hverdag har vært vanskelig å få til, også det å etterspørre forskning fra ledelsen. Samarbeidet mellom Friskstiftelsen og Høgskolen i Innlandet har helt fra starten hatt forskning som en vesentlig del. Nå starter vi opp med det andre PhD forskningsprosjektet samtidig som vi har to pågående masterprosjekter. Med korte avstander, felles møtepunkter og stor interesse fra ledelsen har det vært mulig å få til en satsing som vi i mindre grad har klart i andre kliniske settinger. Vi tror at forskningen i klinikken også bidrar til bedre behandling på sikt gjennom grundig evaluering av hva som virker og ikke virker av behandlingen og eventuelt hvorfor det virker. En viktig spørsmål i Sofia Svensen sitt prosjekt vil være å finne ut hvordan frustrasjoner og gleder i hverdagen påvirker den psykiske helsen og hvordan behandlingen kan rettes mot dette. Vi ser for oss videre satsing på god forskning i samarbeid med Friskstiftelsen med mål om å bedre behandlingen for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.